Samoa

Samoa

Saturday, August 20, 2016

Exerpt from June 21 Letter

Ia, 'ou te fia tusitusi atu i le gagana o lo'u loto. le fa'asamoa. E olioli pea a'u e tautalaina i lenei gagana auā.  E i ai tele o aso e faigatā ona. e le mafai ono 'ou malamalama so'o se mea. 'Ae 'ou te iloa ma 'ou te mautinoa pe afai. e fa'amoemoe a'u i le alofagia a le atua ia te a'u, e lē i ai so'o se vaega lava ou te popole ai. E tutusa lelei ma le tusi o Salamo 23:1 "O Ieova, o lo'u leoleo mamoe o ia, leai se mea ou te mativa ai" Tinā ou te tusitusia atu i le fa'atumuina o lo'u loto ma ie alofa, atoa ma le mana  o la'u moli mau, ma ou te faapea atu; Faafetai lava mo taimi uma e te talosia i le atua, Ia e tausi la'u tama tama, 'ou te faailoa atu, o lo'o manuia lou tama tama auā o ia lava lea e galulue i le afioaga ma le malamalama a iesu ma le atua. 'ou te talosia atu, faamoemoe i le atua ma le lē Aunoa.

Google Translation.

Well, I'd like to write in the language of my heart. Samoan. You enjoy myself spoken this language for. There are many days with difficulty. may be I understand anything. But I know and I'm sure if. I hope the favor of the gods to me, not in any part I was worried about. Similarly, the book of Psalms 23: 1 "The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want" Mother, I write to fill my heart with the love and the power of my testimony, and I would say; Thank you for always praying to God, to keep my son, and I will show, the success of your son for the same work in the presence and knowledge of Jesus and the gods. I pray that hope in God and regularly.

I feel like it kinda got the meaning but I guess I will just save this here till Elder Jones comes home to translate. On a side note I recognize a lot of the words from my study of Samoan. yeah!!

No comments:

Post a Comment